قرارداد

ماده یک : طرفین قرارداد

الف - مجری : گروه مهندسین سفید وسیاه

ب - خریدار :

نشانی خریدار :

تلفن خریدار :

.

ماده دوم : موضوع قرارداد

طراحی و ساخت و نصب یک یا چند مورد از موارد مندرج در وب سایت سفید و سیاه

توجه : عنواین موضوع قرارداد به صورت پیش فاکتور ضمیمه قرارداد می باشد .

.

ماده سوم : ارزش کل قرارداد

ارزش این قـــرارداد طبـق اقلام ذکر شده در پیش فاکتـــور که به تایید طرفیــــن رسیـده است با احتـساب هزینـه نصــب و یــراق مبلـــغ ..........................................به حروف (مبلغ به عدد) ریال می باشد.

.

ماده چهارم : نحوه پرداخت

شصت درصد از کل مبلغ بعد از عقد قرارداد به عنوان پیـش پرداخت و سی درصـد حـین انجــام موضـــوع قرارداد و ده درصـــد الباقـی یک روز قبــل از اتمـام کـار، توســط خـریدار به مجـــری کار پرداخت خواهد شد.

تبصره یک : مبلغ قرارداد به صورت خالص بوده و هیچگونه کسوراتی را شامل نمی شود.

تبصره دو : کلیه مبالغ این قـــرارداد به صورت نقد دریافت خواهد شد و چک و سفته مــورد قبول نخواهد بود.

.

ماده پنجم : مدت قرارداد

زمان تحویل موضوع قرارداد ........ روز کاری از زمان پرداخت پیش پرداخت می باشد.

.

ماده ششم : محل انجام کار

نشانی محل پروژه

.

ماده هفتم : حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف بین طرفین ابتدا از طـریق داور مورد تایید طرفیـن و در نهایت شورای حـل اختلاف و یا مراجع قضایی حل و فصل خواهد گردید.

.

ماده هشتم : سایر تعهدات طرفین

الف - هزینه هرگونه تغییر پس از امضای قرارداد و توافق نهایی به عهده خریدار میباشد.

ب - خریدار با آگاهی کامل از کیفیت و قیمت مـــورد سفارش اقدام به عقـد قرارداد نموده است و بعد از امضای قرارداد حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به مفاد قرارداد را نخواهد داشت.

ج - مجری موظف اسـت که موضـــوع قرارداد را طبق توافق و با کیفیت مورد نظـــر در زمـــان مقرر تحویل خریدار نماید.

.

این قرارداد در تـاریخ ............................ در دو نسخه و هر نسخـه در دو صفحه تنظیم گــردیده است و هر یک حکم واحد را دارد.

.

امضای خریدار

امضای مجری

.

.

امضای شاهد1

امضای شاهد2